Naše požadavky pro vyhlášení stavu klimatické nouze

1. Přistoupení k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima

 • Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP).
 • Inspirace plány dalších českých měst (Praha, Brno, Liberec, Jeseník a další).
 • Podpisem primátora se město zaváže ke splnění hlavního cíle: snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030 oproti roku, ke kterému se vztahuje výchozí emisní bilance (BEI; Brno 2000, Praha 2010).
 • Přistoupení je spojeno s rozšířenými možnostmi financování realizovaných projektů (podpůrné fondy EU, SFŽP, Norské fondy, OPŽP ad.).
 • Secap sjednotí zatím spíše izolované koncepce, které má Olomouc připravené a doplní je o konkrétní projekty k realizaci.

2. Zřízení klimatické komise a zajištění nezbytných personálních a expertních kapacit k realizaci potřebných mitigačních a adaptačních opatření

 • Komise by měla zahrnovat experty na danou problematiku, zástupce veřejnosti, akademické obce ad..
 • Zřízení kontaktního místa pro veřejnost (podpora při získávání dotací, informování občanů o možnostech finanční podpory).

3. Zavádění energeticky úsporných a nízkoemisních technologií a opatření

 • Výběr nového dodavatele elektřiny, zprostředkujícího odběr elektrické energie pouze z obnovitelných zdrojů (možno využít zkušeností jiných měst, např. Prahy 3, co se výběru dodavatele týče - např. využití služeb komoditní burzy).
 • Vlastní výroba elektřiny z bezemisních zdrojů (např. instalace fotovoltaických panelů na objekty vlastněné/provozované městem).
 • Administrativní podpora občanům a firmám při realizaci vlastních projektů.
 • Podpora energetické účinnosti budov (zateplování budov, zelené střechy, venkovní žaluzie ad.).
 • Plynofikace městské teplárny(nespalovat hnědé ani černě uhlí).

4. Revize pachtovních smluv a udržitelné využívání zemědělské půdy ve vlastnictví města

 • Výběr pachtýřů nejen podle ceny, ale především podle environmentálních kritérií.
 • Inspirace obcemi, kde se o podobný přístup již snaží: Příbor, obce Ostopovice, Žirov a další.

5. Obnova sítě polních cest, stromořadí, mezí, remízků a dalších krajinných prvků

 • Dbát na vhodnou skladbu dřevin.
 • Preferovat cesty s propustným povrchem.
 • Využít možnosti osvobození významných krajinných prvků od daně z nemovitostí.
 • Dokončení realizace ÚSES na území Olomouce.

6. Ochrana zemědělské půdy před zástavbou průmyslovými a skladovými areály

 • Zabránit zastavění 44 hektarů nejkvalitnější půdy I. bonity u Hněvotína.

7. Pěstování zdravých a odolných lesních porostů

 • Hospodařit dle standardů certifikace FSC.
 • Upřednostňovat ekologickou a rekreační funkci lesa.

8. Cílené zadržování vody ve městě a krajině

 • Bezodkladné uplatňování strategie “Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře” v městských investicích, pobídky pro soukromé investory, osvěta a informování veřejnosti.
 • Podpora realizace zelených střech, stěn a fasád, propustných povrchů. vsakovacích rýh, průsaků a vsakovacích a zasakovacích nádrží, splachování šedou vodou, využívání dešťové vody
 • Revitalizace vodních toků na území města za účelem naplňování jejich ekologických funkcí.

9. Kvalitní odborná péče o veřejnou zeleň včetně finančního zajištění

 • Péče o stromy a trávníky podle doporučení Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu s ohledem na biodiverzitu a udržitelnost.
 • Sekat na jaře, když je dost vláhy, omezit sečení v létě, kdy je horko a sucho, ponechat živé výhonky, vyšší výška seče, mozaikové sečení, ponechání květnatých louček pro hmyz atd..

10. Podpora nízkoemisní dopravy

 • Realizace opatření na snížení automobilové dopravy na území města (například systém Park & Ride).
 • Podpora MHD, cyklistické a pěší dopravy nad rámec Plánu udržitelně městké mobility Olomouc.
 • Elektrifikace MHD a využití alternativních nízkoemisních pohonů.
 • Motivace firem k využívání elektrického pohonu například formou bezplatné reklamy.

11. Zkvalitnění odpadového hospodářství

 • Do roku 2035 recyklovat alespoň 65 % komunálního odpadu dle požadavků EU.
 • Prioritizace redukce a recyklace komunálních odpadů oproti jejich energetickému využití.
 • Podpora prevence vzniku odpadů (bezobalové produkty, obchody).
 • Provedení auditu odpadového hospodářství se zaměřením na cirkulární ekonomiku.

12. Chytré územní plánování

 • Využití územních rezerv až po kompletním zastavění brownfieldů a využití momentálně nevyužívaných nemovitostí (např. odkup bývalých vojenských objektů).
 • Při přípravě změn územního plánu, regulačních plánů a územních studií mít na zřeteli nezbytné potřeby adaptace na klimatické změny a ochrany krajiny.
 • Uzavírat smlouvy s developery, které zajistí, že se developer při realizaci záměrů bude podílet na zajištění veřejné vybavenosti a ponese určitou míru společenské a environmentální odpovědnosti.
 • Systém doporučení, pobídek a dotací pro investory na podporu klimatických opatření.

13. Stažení finančních prostředků města z investic do environmentálně škodlivých aktivit

 • Odprodat akcie firem prokazatelně podnikajících environmentálně škodlivým způsobem, vlastní-li město takové.
 • Uvolněné finanční prostředky investovat do environmentálně prospěšných aktivit.